Vendor: Supplies Ripe Bananas

Murithi Nicholas

Githurai Market

Mwihoko, Kiambu County